Black & White - Bob Trancho

dark summer18 (3)

EM5Mkii / Oly 12-40 2.8

1240ProBBGEM5Mkiidarksummer